Wednesday, April 13, 2011

Tanker i bussen // Thoughts in a bus



Imorges da jeg sad i bussen, på vej til arbjede, sad jeg og tænkte lidt, vi civiliserede mennesker er på nogle punkter ret kloge og på nogle ret dumme. Vi har mange eksperter som har ekspertise i vidt forskellige områder. Psykologi, samfund, Design, fysik, nanoteknologi, lægevidenskab osv. osv. jeg kunne blive ved.


Men så kunne man også tænke, nu hvor der er så mange kloge mennesker og så meget viden, hvorfor vores verden ikke er bedre end den er, eller hvorfor folk ikke er mere lykkelige end de er.


Jeg har tænkt lidt at det måske hænger sammen med at vi er ligeså dumme som vi er kloge. For hvordan skal vi nogensinde vide hvornår vi er kloge når vi ikke er dumme på andre punkter? 


Vi har måske problemer med at hænge tingene sammen og skabe en løsning på de forskellige punkter vi er kloge på. Og det hænger nok også sammen med at vi er forskellige mennesker med forskellige holdninger.  


Der er jo også flere og flere der er ved at indse at selv det klogeste er bare mennekser ligesom mig og dig, og at de måske ikke at så kloge igen. 


Også tænkte jeg at egentlig er de fleste af os ret usikre på hvordan vi skal forstå os selv og andre. Og det faktum at vi ér mennesker. Og ikke envejs robotter eller dyr. Hvad der er betydningsfyldt for os som individer og hvad der er betydningsfyldt for os som samfundsborgere. 


Også begyndte jeg at reflektere over spørgsmålet over hvorfor jeg egentlig er til? Og hvor jeg ender i sidste ende.
Ja, det er ikke lette tanker, men de er vigtige at finde svaret på. Eller i hvert fald et svar man finder tryghed i. Og det er ikke nogen enkel sandhed i hvordan man skal forstå og leve livet. Men så længe man personligt tror på det, så er det vel også en sandhed for det enkelte menneske.


 Fordi, prøv og tænk hvis vi havde en rigtig svar og løsning til alt - så vil verden egentlig være ret perfekt, men perfekt på en kedelig måde. Der vil ikke være de farver og forskelligheder der er i verden nu. Så hvis jeg virkelig skulle tænke over dét, så er jeg ret glad for den halvkloge halvdumme verden vi lever i. Med alle dens glæder og grusomheder. Okay, måske ikke grusomhederrne, krigene, katastroferne og fattigdommen. De må gerne forsvinde helt, tak!


 ..  Men, you know what I mean! 


______________________________________________


This morning when I sat on in the bus, on my way to work, I sat and thought a little, that we are civilized people, on some points quite wise, and some pretty stupid. We have many experts who have knowledge in different areas. Psychology, Society, Design, physics, nanotechnology, medicine, etc. etc. I could go on.

But then one could also think now that there are so many smart people and so much knowledge, why our world is not better than it is or why people are not happier than they are.

I've thought a little that maybe it is linked that we are as stupid as we are wise. For how can we ever know when we are wise when we are not stupid in other areas?

We might struggle to hang things up and create a solution to the various items we are wise to. And it is probably also linked to the fact that we are different people with different opinions.

There's also more and more people that are realizing that even the wisest humanbeing is just in the end a humanbeing - like me and you, and that they might not be that clever and wise again.

Also I thought that actually most of us are rather uncertain on how we understand ourselves and others. And the fact that we are humans. And not one-way robots or animals. 

Also, I began to reflect on the question of why I really am here? And where I end up eventually.Yes, these are not easy concepts but they are important to answer. Or at least an answer to find comfort in. I dont think there is one simple truth of how to understand and live life. But as long as you personally believe in it, so I suppose it also has the same value to be true. 

Because, try and imagine if we had a great response and solution to everything - then the world will really be quite perfect, but perfect in a dull and grey way. There will not be the colors and differences there is in the world now. So if I really had to think about it, I'm pretty happy with the semi-clever and half stupid world we live in. With all its joys and downs. Okay, maybe not horror, wars, disasters and poverty. You may as well to disappear, thanks!

 
.. But, you know what i mean! :)


Billedkilde

2 comments:

Betta sp said...

it's because our world is cursed with some serious disease- hatred, arrogant, envy, grudge, jealous, egoistic etc.

TheBeliever said...

Yeah, so true, if we jus could develop some medication for these diseases, the World Will be a better place...